Kievit in Green | Antwerp Belgium | BUUR and Hosper with ARA

Kievit in Green | Antwerp Belgium | BUUR and Hosper with ARA
The previously isolated Kievit district has developed into an international entrance area for the city due to the new TGV station. After earlier realization of the first phase with mainly high-rise offices, the city of Antwerp made an urban plan for the second phase containing a mix of homes, offices and public facilities, and with more space to create a green public domain. For the design of the public space of the Kievit phase 2 area, five design teams were selected to provide a vision and sketch design.

Kievit in Green | Antwerp Belgium | BUUR and Hosper with ARA
The winning design KIEVIT IN GREEN was appreciated in the jury report for “the way in which the design gave a balanced answer to the many design questions, and the consistent and complete way in which this design meets the ambition and the design question.”

Kievit in Green | Antwerp Belgium | BUUR and Hosper with ARA
Identity, green and security
The public space of Kievitwijk District serves as the internationally oriented entrance area of the Central Station of Antwerp, as urban workplace and as green space for local residents. Therefore, a strong identity in the design comes first: as a binding element of the various spheres and users, and as a structuring public domain for the entire district (old and new). A coherent solution requires a clear appearance.
Kievit in Green | Antwerp Belgium | BUUR and Hosper with ARA
Therefore the design team resolutely opted for a green character. The strong green structure in the design creates unity, and gives the neighbourhood an urban character and appearance. Trees are planted where possible, which defines the character of the area in all seasons. In addition, raised “green pillows” are proposed, that give structure to the space and also function as informal green play areas. Part of the green identity is created by planting the new built vertical walls.

The design of the public space allows a flexible use, related to the (very) different user groups. The feeling of being dominated by the buildings, makes way for a feeling of security. At the edges of the raised “green pillows” small places to sit together are suggested. These spaces make people forget the large scale buildings in the area. The design offers open as well as closed spaces for different groups of users, who can temporarily call these spaces their own. The aim is to design a secure social environment, with attention for the evening- and night situation and use.

Kievit in Green | Antwerp Belgium | BUUR and Hosper with ARA
Anchored in its environment and new spaces
In the design all required spatial and infrastructural connections are ensured, to undo the former isolation of the Kievit District. The Kievit phase 2 area is anchored in its environment by the explicit spatial links, both in north-south direction and by the new connections in east-west direction.

With respect for the cultural heritage of the station area of Antwerp, new urban spaces have been designed. Near the entrance of the station building a new lively space is added. In addition, the railway bridge over the Plantin and Moretuslei is made accessible. On top of the historical railway bridge a “city balcony “ is designed, with a seating podium and a multi court. Between the city balcony and the rails a vertical playground will be built.

On the 13th of November, the plan was presented to the public, in the stationhall on the Kievitplein. Residents and visitors can submit their comments and suggestions. In the spring of 2013 the design team will present an adapted design.

Kievit in Green | Antwerp Belgium | BUUR and HOSPER with ARA

BUUR, bureau for urbanism
Hosper, landscape architecture and urban design
ARA

 

 

Inrichting openbaar domein Kievitwijk gewonnen door BUUR-HOSPER i.s.m. ARA KIEVIT IN HET GROEN

De voorheen verscholen Kievitwijk groeit door het nieuwe HST-station uit tot een internationale ontvangstlocatie voor de stad. Na eerdere realisatie van de eerste fase met voornamelijk kantoren in hoogbouw, heeft de stad Antwerpen voor de tweede fase zelf een stedenbouwkundig plan gemaakt met een mix van woningen, kantoren en publieke voorzieningen, dat voorziet in meer ruimte voor een groen publiek domein. Voor de herinrichting van de buitenruimte werden 5 ontwerpteams geselecteerd om een visie en schetsontwerp te maken voor dit gebied.

In het gunningsverslag wordt door de beoordelingscommissie voor het winnende ontwerp KIEVIT IN HET GROEN de waardering uitgesproken voor “de manier waarop in het ontwerp de vele ontwerpvragen tegenover elkaar zijn afgewogen en de consequente en volledige manier waarmee dit ontwerpteam tegemoet komt aan de ambitie en de ontwerpvraag.”

Identiteit, groen en geborgenheid

De openbare ruimte van Kievitwijk doet dienst als het internationaal georiënteerde entreegebied van het centraal station van Antwerpen, als stedelijke werkplek en als groene gebruiksruimte voor omwonenden. Daarom staat een sterke identiteit in het ontwerp voorop: als bindend element van de verschillende sferen en gebruikers, en als structurerend publiek domein voor de gehele wijk (oud en nieuw). Een coherente oplossing vereist een heldere uitstraling.

 

Daarom is resoluut gekozen voor een groen karakter. De forse groenstructuur in het ontwerp zorgt voor eenheid van het geheel, en geeft de buurt een groenstedelijk karakter en uitstraling. Waar mogelijk worden bomen aangeplant, die het gebied in alle seizoenen een bepalend karakter verlenen. Daarnaast worden verhoogde “groenkussens” voorgesteld, die de ruimte vormgeven en informele groene speelplekken vormen. Nieuwe verticale wanden vormen onderdeel van de groene identiteit en worden beplant.

 

De inrichting van de openbare ruimte maakt een flexibel gebruik mogelijk, gerelateerd aan de (zeer) verschillende gebruikersgroepen. Het gevoel gedomineerd te worden door de gebouwen, maakt plaats voor geborgenheid. Aan de randen van de verhoogde groenkussens zijn kleinschalige verblijfsplekken voorgesteld. Deze plekken doen de grootschaligheid en de schaalbreuk in de omgeving vergeten. Er ontstaat ruimte voor verschillende groepen gebruikers met (voor dat moment) eigen plekken, die zowel open als besloten kunnen zijn. Er wordt gestreefd naar een veilige sociale omgeving, met veel aandacht voor het avond- en nachtbeeld en –gebruik.

 

Verankering in zijn omgeving en nieuwe plekken

In het ontwerp wordt gezorgd voor alle vereiste ruimtelijke en infrastructurele verbindingen, zodat het vroegere isolement van de Kievitwijk teniet wordt gedaan. Kievitwijk wordt verankerd in zijn omgeving door de nadrukkelijke ruimtelijke verbindingen, zowel in noord-zuid richting als in de veelal nieuwe oost-west richting.

 

Met respect voor het culturele erfgoed van de stationsomgeving van Antwerpen worden nieuwe stedelijke ruimtes ontworpen. Vlakbij de entree van het stationsgebouw ontstaat een belangrijke verblijfsplek. Daarnaast wordt de spoorwegbrug over de Plantin en Moretuslei toegankelijk gemaakt. Bovenop de geklasseerde spoorwegbrug komt een ‘stadsbalkon’, met een tribune en een multicourt. Tussen het stadsbalkon en de sporen wordt een verticale speeltuin aangelegd.

Op 13 november wordt het plan voorgesteld aan het publiek, in de stationshal aan het Kievitplein. Bewoners en passanten kunnen er hun opmerkingen en suggesties geven. In het voorjaar van 2013 presenteren de ontwerpbureaus een aangepast ontwerp.

 

 

blank
About Damian Holmes 5517 Articles
Damian Holmes is the Founder and Editor of World Landscape Architecture (WLA). He is a registered landscape architect (AILA) working in international design practice in Australia. Damian founded WLA in 2007 to provide a website for landscape architects written by landscape architects. Connect on Linkedin at https://www.linkedin.com/in/damianholmes/

Comments are closed.